איחוד תיקים

אחת מדרכי ההתמודדות האפקטיביות עם צבירת חובות גבוהים שמתבטאים ביותר מתיק אחד בהוצאה לפועל, תהיה לבקש איחוד תיקים שבמסגרתו יועברו כל החובות לתיק גדול אחד, אליו משלמים במסודר מידי חודש. במאמר זה נתייחס ליתרונות וההשלכות שבאיחוד התיקים וגם לאינפורמציה החשובה שחייבים נדרשים להכיר בנושא, לפני שיקבלו על כך החלטה.

הליכי גבייה בהוצאה לפועל אינם נעימים לאיש, גם לא למתחמק הסדרתי מתשלומים שבוודאי נתון לשלבי גבייה מתקדמים ונוקשים ביותר. כאשר לחייב נפתחים עוד ועוד תיקים והוא חש שאיננו שולט עוד בהתמודדות ובפעולות הנדרשות כדי לטפל בכל אחד מהם, עומדת לזכותו האפשרות לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל – ריכוז כל תיקי הגבייה לתיק אחד בלבד, מה שמאפשר לחייב לשלם לנושים שלו בהתאם לצו תשלומים הנפרס לתקופה מסוימת וזאת בהתאם ליכולתו הכלכלית האישית.

זכויות חייבים בהליכי איחוד תיקים

חייבים רשאים לבקש לאחד את כל התיקים הפתוחים כנגדם בהוצאה לפועל, למעט תיקים שאינם כספיים, תיקי מזונות או תיקים שהועברו לבית המשפט עקב התנגדות לביצוע שטר וטרם הוכרעו.

הבקשה כשלעצמה לא עוצרת או מעכבת את הליכי הגבייה מצד הזוכים, להבדיל מפעולות התמודדות אחרות כמו למשל פתיחת הליכי חדלות פירעון, בהם מוקפאים כל מאמצי הגבייה של הנושים לאלתר. רשם ההוצאה לפועל יוכל להחליט אחרת אם שמע את טענות הצדדים בנושא ובאפשרותו להשהות את הליכי הגבייה לפרק זמן של 60 ימים, לעתים בכפוף להפקדת ערובה. בנוסף, אישור הבקשה לאיחוד תיקים גוררת עמה צו עיכוב יציאה מהארץ.

 

תנאים באיחוד תיקים

כל בקשה שהוגשה לאיחוד תיקים מועברת לעיון רשם ההוצאה לפועל, בכפוף לעמידה בתנאי הסף הבאים:

  • הבקשה כללה תצהיר מצד החייב שמפרט את מצבו הכלכלי
  • הבקשה כללה חתימה על כתב ויתור סודיות בו מופיעים פרטי החייב המלאים, מספרי התיקים שלו ועוד.
  • החייב שילם במעמד הגשת הבקשה 3% לפחות מהחובות התלויים נגדו.
  • החייב שילם מידי חודש החל מרגע הגשת הבקשה סכום של 3% לפחות מיתרת חובותיו ועד לקבלת כל החלטה אחרת מצד הרשם בנוגע לבקשתו.
איחוד תיקים
איחוד תיקים

איחוד התיקים יאושר סופית לאחר שרשם ההוצאה לפועל ערך לחייב חקירת יכולת, במסגרתה נבחנו מצבו הכלכלי ויכולת הפירעון שלו בכל התיקים הפתוחים בהתאם לאחת התקופות האפשריות המפורטות:

  • תשלום בתוך שנתיים, לחוב בסכום כולל של עד 20,000 ₪
  • תשלום בתוך שלוש שנים, לחוב בסכום כולל שבין 20,000-100,000 ₪
  • תשלום בתוך ארבע שנים, לחוב בסכום כולל שמעל 100,000 ₪.

ניתן להקצות לחייבים פריסת תשלום ארוכה יותר מזו שמוצגת כאן, בכפוף להסכמת הזוכים. אם רק חלקם התירו את הפריסה לזמן ממושך יותר, החייב יוכרז מוגבל באמצעים לאורך כל התקופה ובכפוף לכך יוטלו עליו מגבלות מצד הוצאה לפועל לפרק זמן ממושך.

 

אישור הבקשה וביצוע איחוד התיקים

מרגע שהוציא רשם ההוצאה לפועל את צו איחוד התיקים, ניתן להורות על השהיית כל הליכי הגבייה בתיקים שאליהם מתייחס צו האיחוד ולהתנות את השהייה זו כאמור בערובה או תשלום מצד החייב. במקרים שבהם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים אך כעת נפתח לחייב תיק חדש נוסף, עליו לעדכן בכך מיידית את לשכת ההוצאה לפועל במכתב רשמי ולבקש לצרף את תיק זה לבקשה הקיימת.

במקרה כזה, רשם ההוצאה לפועל מוסמך לשנות את תנאי צו האיחוד בכפוף לשמיעת טענות מצד החייב והזוכה. אם הרשם סובר שהתיק הנוסף יפגע כעת בכושר הפירעון של החייב כלפי כל חובותיו האחרים המצויים בתיק האיחוד, הוא צפוי לדחות את הבקשה.

 

איחוד תיקים אוטומטי: איך ומתי?

חייבים שהוכרזו כמוגבלים באמצעים ועומדים כנגדם מספר תיקים פתוחים בהוצאה לפועל, עשויים להתבשר על איחוד תיקים אוטומטי שבוצע להם מיוזמתו האישית של רשם ההוצאה לפועל. גם במקרה כזה יידרש החייב ליכולת פירעון המאפשרת תשלום של 3% ומעלה מיתרת החובות, בנוסף ל-3% תשלום מידי חודש עד לקבלת החלטה והוצאת צו איחוד.

 

היתרונות וההשלכות שבאיחוד התיקים בהוצאה לפועל

כפי שקראתם, איחוד התיקים מאפשר לחייבים עם יותר מתיק אחד כנגדם בהוצאה לפועל, לחתור להסדר תשלומים יעיל ואחיד המבוסס על יכולותיהם הכלכליות. הסדר זה מונע מהם את ההתעסקות הבירוקרטית המורכבת והמייגעת מול כל אחד מהתיקים הקיימים בנפרד. בנוסף, הוא חוסך גם את צבירת הריביות שמוטלות בפועל על כל תיק פתוח ובכך מגדילות משנה לשנה את החוב הקיים בו.

איחוד התיקים מוביל להפסקת הליכי הגבייה הננקטים כלפי החייב, אם כי לעתים הדבר יבוצע רק בהתאם להפקדת ערבות מסוימת ואף פיקוח הדוק מצד ממונה מטעם הוצאה לפועל. בנוסף, חייבים שמעוניינים באיחוד תיקים יתבקשו לעבור חקירת יכולת, בה ייבדק מצבו הכלכלי המדויק. בכפוף להגשת הבקשה, ייתכן שהחייב גם יהיה מעוכב יציאה מן הארץ אולם ניתן להתיר לו לצאת מהארץ אם וכאשר תתרחש עמידה יעילה בהסדר התשלומים שנקבע.

מעבר לכל אלה, איחוד תיקים הוא הליך משפטי וככזה אין להקל בו ראש. הוא מרכז את החובות בדרך אחת ויחידה כך שניתן לשלם אותם במרוכז, אך הוא לא יהסס להחמיר משמעותית עם מי שיבחרו לנצל את התהליך לרעה ולהמשיך להתחמק מתשלום. בנוסף וכפי שכבר נכתב כאן, איחוד התיקים לא מונע הגבלות ועיקולים שונים שהוטלו על החייב והם יוסיפו להתקיים כל עוד העמידה בהסדר איננה יעילה מספיק.

באשר לתשלומים, הרי שמי שנכנסים לאיחוד מתבקשים לשלם את אותו סכום התחלתי בגובה 3% מהחובות ולאחר מכן לשלם סכום זהה מידי חודש, עד להחלטה אחרת. את התשלום יש להעביר לתיק האיחוד בלבד, כך שנאסר על חייבים להעביר ישירות את הסכומים לזוכים וחיצונית להוצאה לפועל.

חשוב לזכור שכל ההליכים בהוצאה לפועל מכילים מגבלות כלכליות מסוימות, בין היתר הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים – כלומר שנאסר עליו להחזיק ולהשתמש בשיקים וכרטיסי אשראי ומעמדו בבנק הוא של "לקוח מוגבל מיוחד".

בנוסף, מרגע ההצטרפות לאיחוד התיקים קובע החוק כי נאסר על החייב לשמש כיושב ראש או בעלים של חברה או תאגיד. יחד עם זאת, כל מקרה ייבחן לגופו, כך שרשם ההוצאה לפועל יוכל לסייג את ההגבלה או להחליף אותה בהגבלה אחרת, למשל על החזקה או חידוש רישיון נהיגה.

 

לסיכום, איחוד תיקים עשוי להסתמן כמהלך משתלם

אין כל ספק שהתנהלות מול גוף בירוקרטי ונוקשה כמו הוצאה לפועל תהיה קשה ומתישה לחייבים, גדושה בסנקציות והשלכות משפטיות ומחייבת גם בשמירה על עקרונות כמו תום הלב ושיתוף פעולה נאות. חייבים שמבינים את כל אלו ומעוניינים להסדיר את חובותיהם בדרך מקלה ומאורגנת, יוכלו לבחון את האפשרות לאיחוד תיקים על השלכותיה ומגבלותיה מול עורך דין מתאים.

כניסה לאיחוד תיקים תוכל לחסוך בבירוקרטיה תוך ביצוע ההחזרים בצורה אחידה ויציבה, אם כי הדבר כרוך גם בתנאים שצריך לבחון ביחס למאפייני חייו ומצבו הכלכלי של המבקש. לאור זאת, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין גבייה והוצאה לפועל, המתמחה באיחוד תיקים ובייצוג חייבים בהגשת בקשות בנושא.

משרדה של עורכת הדין קארין ישראל יוכל לייעץ לכם בנושא ולהעמיד את כדאיות הגשת הבקשה לעומת החלופות להתמודדות עם התיקים הפתוחים.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?