חייב משלם – כיצד ניתן להפחית משמעותית ריביות בתיק הוצאה לפועל ⚖️

חייב משלם הוא מושג די חדש בעולם ההוצאה לפועל , רבים מהחייבים בתיקי הוצאה לפועל אינם מודעים אליו כלל וחבל שכך, שכן הכרה של חייב בתיק הוצאה לפועל כלקוח משלם, תחסוך כספים רבים לחייב על ריביות פיגורים.

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, קובע הסדרים שונים לפריסת חובות, שמאפשרים לחייבים שאינם יכולים לשלם את מלוא חובם באופן מידי לשלם את חובם בתשלומים. פריסת החוב לתשלומים מאפשרת לחייב לשלם את החוב בהתאם ליכולתו הכלכלית עד לסגירת התיק נגדו, מצד אחד, ולזוכה להיפרע את חובו, מצד שני.

בתאריך 2 באוקטובר 2019 נכנס לתוקפו תיקון 63 לחוק ההוצאה לפועל, הכולל בתוכו הוראות הנוגעות ל"חייב משלם". התיקון חל גם על תיקים שנפתחו בהוצאה לפועל לפני יום כניסת ההוראות לתוקף. עניינו של התיקון בהפחתת ריבית הפיגורים הנצברת על יתרת החוב ועיכוב הליכי גבייה מסוימים לחייב אשר משלם את חובו לפי צו תשלומים שנקבע לו או לפי טבלת המנהל.

חייב משלם- הוראות החוק בתמצית

סעיף 69ב3 – תנאים להכרה

חייב רשאי לבקש להכיר בו כ"חייב משלם" אם התקיים בו אחד מהתנאים הבאים –

 1. ניתן לחייב צו תשלומים על ידי רשם, הוא שילם שלושה תשלומים ברציפות עד למועד הגשת הבקשה והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו;
 2. החייב שילם תשלום אחד לפי כללי המנהל (טבלת המנהל הנקבעת לפי סעיף 69א לחוק ומאפשרת לשלם את החוב בתשלומים קבועים) והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.
חייב משלם
חייב משלם- מה משמעות הכרת חייב כחייב משלם

סעיף 69ב7 – תוצאות ההכרה

חייב שהוכר כ"חייב משלם" על ידי מנהל לשכה או על ידי רשם יזכה להטבות הבאות –

 1. אם מתווספת לחוב ריבית- שיעור הריבית יופחת ב 25% ממועד ההכרה והלאה;
 2. ההליכים הבאים לא יינקטו, ואם כבר ננקטו וביצועם החל- הרשם או המנהל יורו לעכבם או לבטלם, לפי העניין:
 • עיקול חשבון עו"ש;
 • עיקול משכורת;
 • עיקול מיטלטלין [לפי סעיף 21(א) או 21א] למעט רכב (כלומר, גם אם חייב הוכר כחייב משלם, אין מניעה לעקל את הרכב שלו ברישום, אך לא ניתן יהיה לתפוס את הרכב) ;
 • מימוש רכב שעוקל ברישום;
 • הגבלת רישיון נהיגה.

למרות האמור, גם אם חייב הוכר כ"חייב משלם", רשם הוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או לפי בקשת מנהל הלשכה או בקשת הזוכה, להורות לנקוט, לא לעכב או לא לבטל אחד מההליכים האמורים אם שוכנע שאי נקיטת ההליך, עיכובו או ביטולו תסכל את גביית החוב.

הפחתת ריבית בתיק עם מספר חייבים

במקרה של תיק הוצאה לפועל עם מספר חייבים, מספיקה הכרה בחייב אחד כחייב משלם בכדי להפחית את הריביות בתיק לכלל החייבים, למעשה הריבית תופחת ב-25% גם לחייבים שלא הוכרו כחייבים משלמים וגם במקרה שאינם משלמים כלל. חשוב לציין, במקרה בו מספר חייבים יוכרו כחייבים משלמים לא יהיה כפל בהפחתת הריביות- ההפחתה המקסימלית של ריבית בתיק הוצאה לפועל הינה 25%.

סעיף 69ב12- שיעור הפחתת ריבית הסכמית

כאמור בסעיף 69ב7 לעיל, שיעור הפחתת הריבית יהיה 25%. ואולם, בתיק שבו הריבית המתווספת לחוב נקבעה בהסכם בין הצדדים, והפחתת הריבית בשיעור 25% תפחית גם מריבית הבסיס שנקבעה בהסכם (כלומר הפחתת הריבית "נוגסת" בריבית הבסיס ולא רק בריבית הפיגורים), הזוכה רשאי להגיש לרשם בקשה להפחית את שיעור הפחתת הריבית לשיעור נמוך יותר מ 25%;

חשוב לדעת- אם הריבית הנצברת בתיק היא ריבית שנקבעה בהסכם והתיק נפתח בהוצאה לפועל לפני יום כניסת התיקון לתוקף – שיעור הריבית בתיק לא יופחת וזאת אף אם החייב הוכר כחייב משלם.

מכאן לומדים שאם הריבית הנצברת בתיק היא ריבית שנקבעה בהסכם והתיק נפתח בהוצאה לפועל לאחר יום כניסת התיקון לתוקף – שיעור הריבית יופחת וזאת גם אם ההסכם שבו נקבעה הריבית נחתם עוד לפני יום התחילה או אף לפני.

סעיפים 69ב13 – 69ב14 – תנאים לביטול הכרה וביטול הכרה

זוכה רשאי לבקש ביטול הכרה בחייב אם החל ממועד ההכרה החייב לא שילם במועד אחד מאלה:

 1. שלושה תשלומים לפחות בשנה ממועד ההכרה;
 2. שישה תשלומים לפחות מאז שהחייב הוכר כחייב משלם.

סעיף 69ב15- תוצאות ביטול ההכרה

אם ההכרה בוטלה, יבוטלו גם תוצאותיה – הפחתת הריבית ועיכוב ההליכים. תוצאות ההכרה יבוטלו מכאן ולהבא;

אם הפחתת הריבית בוטלה לפי סעיף זה (היינו בשל אי עמידה בתנאי ההכרה) החייב לא "יזכה" יותר להפחתת ריבית גם אם יוכר שוב כחייב משלם. משמעות הדבר היא שגם אם ניתן להכיר בחייב כ"חייב משלם" מספר פעמים, הרלוונטיות תהיה לעניין עיכוב הליכים אך לא לעניין הפחתת הריבית שכן הטבה זו מוגבלת לפעם אחת בלבד.

למען הסר ספק, בכל האמור לעיל אין כדי לגרוע מסמכויות רשם ההוצאה לפועל ומנהל הלשכה הקבועות בחוק. זאת לרבות הסמכות להורות על אי נקיטת הליכים, עיכוב או ביטול וזאת גם אם לא התקיימו התנאים להכרה בחייב כחייב משלם.

חייב משלם
משרד עורכי דין קארין ישראל- מומחה בייצוג חייבים בהוצאה לפועל

איך מגישים בקשה להכרה כחייב משלם?

במידה ומדובר בתיק חדש שנפתח נגדכם, ראשית יש להגיש בקשה למתן צו תשלומים בתיק ההוצאה לפועל בהתאם לתקופות המנויות בסעיף 17א(1) בחוק ההוצאה לפועל, מומלץ להתייעץ קודם הגשת הבקשה לצו תשלומים עם עורך דין הוצאה לפועל מנוסה שידאג לתשלום חודשי נמוך ככל הניתן.

לאחר התשלום הראשון ניתן יהיה להגיש בקשה להכרה בחייב כחייב משלם ולמנוע צבירת ריביות גבוהות בתיק ההוצאה לפועל והפחתתן ב-25%. במקרים בהם צו התשלומים אינו תואם את התקופות המנויות בסעיף 17א(1), ניתן יהיה להגיש את הבקשה להכרה בחייב משלם לאחר 3 תשלומים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?