הסדר נושים

אחת האפשרויות הבולטות לרשותם של חייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם היא הסדר נושים. במסגרת הסדרים אלה, ניתן (ככל שישנה הסכמה הדדית) ליצור הסדר תשלומים שימנע את הכניסה להליכי חדלות פירעון ובכך יחסוך במשאבים, זמן ופגיעה בזכויות של שני הצדדים. אז מהם היתרונות בהסדר שכזה ומתי עדיף להיכנס אליו במקום לבקש פתיחת הליכים?

 

על מהותו ואפשרויותיו של הסדר נושים

בדומה להסדרי חוב בהם חייבים יכולים לנסות להגיע להסכם בנוגע להיקף החוב וביצוע התשלומים מול הזוכים שלהם, כך גם בהסדר הנושים, שתכליתו ליצור הסכמה בין חברות או חייבים פרטיים לבין הנושים שלהם ובאופן שמסדיר את תנאי התשלום. דרך הסדר שכזה יוכלו החייבים להביא בסופו של דבר למחיקת חובות או לקבל הפטר, כאשר האפשרות לקיים אותו שמורה לאורך כל אחד משלבי הליך חדלות הפירעון או הגבייה שקדמה לו.

 

תנאים חדשים על פי חוק חדלות פירעון

כאמור, כל אדם שצבר חוב מול נושה מסוים, יכול לנסות להגיע מולו להסכמה מסוימת ובכך להימנע מפתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הסכמה זו תוכל לכלול פריסת תשלומים מסוימת שתקל על החייב וכך תקדם גם את התשלומים שלו לנושים, בסיום גם קבלת הפטר מבלי לעבור דרך הליכי חדלות הפירעון (לשעבר פשיטת רגל), הגוזלים משאבים יקרים וזמן ממושך מאוד, לרבות מגבלות על החייב ופגיעה בשמו הטוב.

למעשה, שיטה זו הייתה שונה מעט עד לשנת 2019, בה הוחלפה פקודת פשיטת הרגל הישנה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. עד לאותה הנקודה, חייבים שביקשו ליצור הסדר נושים תוך הימנעות מפשיטת רגל, נדרשו לעשות זאת במסגרת סעיף 19א' לפקודה, כאשר בכל מצב שבו לא גובשה הסכמה, נאלץ החייב להתמודד עם הליך פשיטת הרגל האגרסיבי והממושך, לעתים מבלי שעלה בידו לקבל הפטר חובות.

 

מהו הסדר נושים בפשיטות רגל?

טרם כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 לתוקפו, פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 הייתה המסגרת החוקית שעיגנה את עניין פשיטת הרגל וההליכים האפשריים בה. סעיף 19א' בה – הפניה להסדר נושים – מגיע כדי לפתוח בפני החייבים אופציה נוספת, מבלי להיכנס למעמד של "פושטי רגל", תוך שהוא מאפשר להם קבלת ההפטר ומחיקת חובות, אף ללא פתיחה בהליכים.

ב-2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות הפירעון, ופקודת פשיטת הרגל הוחלפה בו. על פי חלק י' בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, "הסדר נושים" מוגדר כהסכמה בין חייבים יחידים או חברות ובין נושיהם שמטרתה שינוי תנאי פירעון החוב. סעיף 321 בחוק חדלות פירעון, אף הוא מרחיב וקובע, כי לחייבים זכות לנסות ולהגיע להסדרי חובותיהם מול נושיהם ללא צורך בכניסה להליכי חדלות הפירעון ("321. (א) המציע הסדר חוב והוא אחד המנויים להלן, רשאי להגיש לבית המשפט בקשה להבאת ההסדר לאישור בעלי העניין בו…").

כלומר, פרט לשוני בין המינוחים, המדובר באותה גברת בשינוי אדרת – בפקודת פשיטת רגל כונה הליך זה בשם "הסדר נושים", ואילו במסגרתה של החקיקה החדשה – "הסדר חובות".

 

מהם יתרונות הסדר הנושים?

התועלת המרכזית בהסדר חובות, כלומר הסדר נושים, היא האפשרות לקבל מחיקה של יתרת החובות והפטר, ללא צורך בפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל). אפשרות זו מונעת מהחייבים להימצא בהשלכות עתירות משקל בנוגע למוניטין האישי שלהם, כמו גם בהליכים משפטיים ממושכים ונוקשים, המאלצים אותם להתנהלות כלכלית צרה ביותר, בה כל תנועה תהיה בפיקוח וייתכן גם כינוס כל נכסיהם.

להלן שורת היתרונות בעריכת הסדרי נושים:

 

אין הגבלות על החייב כתוצאה מהליכי חדלות פירעון

הפיכה לחשבון מוגבל, הגבלה מלהחזיק כרטיסי אשראי, צו איסור יציאה מהארץ ועוד שורה של סנקציות הופכות את תהליכי חדלות הפירעון לנוקשים ומכבידים. באמצעות הסדר נושים ניתן יהיה לעקוף את ההליך ובכך להימנע מכל השלכותיו.

הסדר נושים

לא יתרחש כינוס נכסים

כאשר הנושים והחייב מגיעים ביניהם להסכמות, מתייתר הצורך בכניסה להליכי כינוס נכסים ולא יהיה צורך בהקמה של קופת נשייה שאליה ירוכזו הנכסים ומשם ייפרעו.

 

הליך קצר פי כמה וכמה

ניהול משא ומתן יעיל ואיכותי לא דורש בפועל יותר מכמה שעות ועד מספר ימים כדי לגבש הסכמה. ככל שהיא תתרחש והליכי חדלות הפירעון לא ייכנסו לתוקפם, החייב והנושים יחסכו לעצמכם מסכת משפטית שתימשך כארבע שנים מרגע צו פתיחת ההליכים ועד קבלת ההפטר.

 

הליך זול משמעותית

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנמשכים פרק זמן ארוך וכוללים שורה של גורמים מקצועיים, יעלו מטבע הדברים סכומים כספיים משמעותיים. הסדר נושים שמטופל מחוץ להליכים אלה ודורש פחות זמן ומשאבים, יסתיים בעלויות נמוכות בהרבה.

 

זמינות האופציה להסדר בכל שלב

ההסדר מוביל להידברות ישירה של הנושים והחייב, כך שגם הנושים לעתים יעדיפו אותו משום שהדבר מאפשר את קבלתו של חלק מהתשלום לכל הפחות ובמועד יחסית מוקדם. אפשרות זו שמורה בכל אחד מהשלבים של הליכי חדלות הפירעון, כולל שלבי הגבייה המקדימים לכך.

 

כיצד הסדר נושים בפשיטת רגל מסייע לכל הצדדים?

התועלת המרכזית ביותר של הסדר נושים (בשמו העדכני – הסדר חוב) נוטה לצד החייב, בשל יכולתו לקבל את ההפטר ולמחוק חובותיו, ללא פתיחה בהליכי חדלות הפירעון נגדו. אף לנושים צומחות תועלות שונות מהליך מקוצר זה, שכן, מעצם מהותו, הוא קצר יותר ואינו גוזל מהם כל כך הרבה זמן וכסף, ובמקביל, אף מאפשר להם לזכות בפירעונו של חלק גדול יותר מהחוב.

 

כיצד מתחילים לקדם את ההסדר?

הסדר נושים כרוך בבקשה מקדימה שתוגש למזכירות בית משפט שלום באזור מגורי החייב. העתק מהבקשה יוגש לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי ועליו לכלול נימוקים רלוונטיים לצד הצעה מפורטת לאופן ההחזר שיבוצע מצד החייב, כך שמומלץ לעשות זאת בליווי עורך דין המתמחה בהסדרי חוב וחדלות פירעון.

בית המשפט יקבל ויבדוק את הבקשה ויעריך את טיבה על סמך מאפייני ההצעה להסדר. אם הוא סבור שההצעה אינה ריאלית או מעשית מספיק, באפשרותו לדחות את הבקשה. אפשרות נוספת היא שהבקשה תועבר לאישור הנושים, בכפוף למינוי גורם שיתפקד כמנהל הסדר, שאחראי לפקח על ההליך בין הנושים לחייב.

מנהל ההסדר יתאם מועד לישיבה בין הנושים עם עורכי דינם והחייב (בליווי עורך דינו) ויפרסם את התאריך שנקבע באתר הממונה. כעת במעמד הדיון (אספת נושים), יאושר ההסדר רק אם יתקיימו שני תנאים:

  • לפחות מחצית מהנושים תומכים בהסדר שהוצע ומסכימים לקבל אותו
  • כל הנושים שתומכים בהסדר והצביעו בעדו מהווים 75% לפחות מכלל קולות ההצבעה באותו דיון.

בתום הדיון, יגיש מנהל ההסדר את ההחלטה ממנו בפרוטוקול מסודר לבית המשפט. כעת בית המשפט הוא הגורם המוסמך לאישור או דחיית ההסדר. אם ההסדר אושר – החייב נדרש לעמוד בכל התנאים שנקבעו בו החל מאותו הרגע. בתום מילוי חלקו בהסדר, יוכל אותו חייב לעדכן בכך את בית המשפט (ניתן לעשות זאת גם באמצעות מנהל ההסדר) ולקבל הפטר הכולל מחיקה של יתרת חובותיו.

יצוין כי גם אם הנושים לא הסכימו להצעת ההסדר, בית המשפט עדיין יוכל לאשר אותה, אם הוא סבור שתנאיה מתאימים ונאותים. במקרה כזה, ההסדר יחייב גם את הנושים שסירבו לו.

הסדר נושים הינו תצורה מקובלת להסדר חוב, במסגרתו מסכימים החייב והנושה על אופן התשלום של החוב אותו צבר החייב, עד לקבלת הפטר מיתרת החובות ותוך הימנעות מהליכי חדלות פירעון.

האפשרות לקיים דיון בהסדר שמורה לצדדים בכל שלב בתהליך הגבייה או חדלות הפירעון, כך שגם אם כבר הוצא צו פתיחת הליכים לחייב, עדיין באפשרותו להגיע להסדר אפקטיבי ולהביא לפירעון מהיר ואפקטיבי יותר של החוב.

תחילה יש להגיש בקשה לקיום הסדר לבית המשפט המפרטת תוכנית אופציונלית לסילוק החוב. אם תאושר, יקבע דיון אליו יגיעו החייב וכלל הנושים (בייצוג מעורכי הדין) ושהמועד שלו יפורסם באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון. בדיון זה, ככל שתהיה הסכמה מצד 50% מהנושים להצעה ו/או שמדובר ב-75% מהקולות באותה אסיפה, ההסדר יועבר ובית המשפט יאשר אותו באופן רשמי.

הסדר נושים כולל ניהול משא ומתן המפרט תנאים אפשריים בהם יכוסה החוב מצד החייב, בהתאם ליכולותיו הכלכליות. מעבר לפרוצדורה הבירוקרטית הכוללת גיבוש הצעה רלוונטית, קיום דיון מול כל הנושים והחלטה משפטית, תידרש גם תוכנית ריאלית לפירעון רוב החוב שתביא בחשבון את האינטרסים והזכויות של המיוצג (חייב או נושה) ותדאג להם לאורך תקופת ההסדר.

משרד עוה"ד קארין ישראל המתמחה בהליכי גבייה וחדלות פירעון, ידע לנווט את הטיפול בהסדר כך שימצה את זכויותיכם בצורה המיטבית.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?