חובות של נפטר – מה ניתן לעשות? ⚖️

חובות של נפטר יכולים להיות חובות שהוכרעו והתגבשו טרם פטירתו או לאחר פטירתו, בכל אחד מהמקרים החובות לא ימחקו ונושיו של החייב שנפטר יוכלו להמשיך עם גביית החוב באמצעות עזבון החייב או באמצעות יורשיו, במקרה שהחייב הותיר אחריו נכס מקרקעין ניתן אף יהיה להיפרע מהחוב באמצעות מכירת הנכס על ידי כונס נכסים. במאמר זה תוכלו לקבל מידע לגבי האפשרויות העומדות בפני יורשיו של הנפטר.

חוב של נפטר – פתיחת תיק הוצאה לפועל

החוק מאפשר לנושים של אדם שנפטר לפתוח תיק הוצאה לפועל נגד אותו אדם, ליתר דיוק נגד העיזבון של אותו אדם, ולנקוט בכל הליכי הגבייה האפשריים במערכת ההוצאה לפועל נגד העיזבון כשם היה החייב בחיים. תקנה 10א' בתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 מפרטת את אופן פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד אדם שנפטר. בטרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל נגד אדם נפטר יש לבדוק האם מונה מנהל עיזבון בעניינו והאם קיים צו ירושה או צו קיום צוואה. במידה ומונה מנהל עיזבון יש לציין את שמו על בקשת הביצוע ולצרף העתק צו בדבר מינוי מהל העיזבון. במקרה בו לא מונה מנהל עיזבון ולא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה יהיה על הזוכה לצרף תצהיר ובו יפרט ככל הידוע לו, מיהם הזכאים לרשת את החייב שנפטר.

במקרה בו ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה- יציין הזוכה בבקשת הביצוע את היורשים לפי צו ירושה או הזוכים על פי צוואה ויצרף העתק של צו הירושה או צו קיום צוואה ובו פירוט שמות היורשים.

האם החובות של הנפטר עוברים ליורשים?

שאלה שמעסיקה המון אנשים היא האם החובות של אדם שנפטר עוברים ליורשיו, תשובה לשאלה זו ניתן לקבל בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 . יצוין, כי חלק זה במאמר מתייחס למקרים בהם לא מונה מנהל עזבון.

ראשית, נגדיר את המונח עזבון- עיזבון (עזבון) הוא מושג המתאר את הירושה אשר עוברת אל יורש או יורשים של המנוח. הגדרתו של המושג עזבון אינה מופיעה בדיני הירושה או בחוק הירושה ופסיקת בית המשפט הגדירה אותו ככלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש בהתבסס על הוראת סעיף 1 לחוק הירושה הקובעת כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו".

סעיף 126 לחוק הירושה קובע: "עד לחלוקת העזבון אין היורשים אחראים לחובות העזבון אלא בנכסי העזבון". נקודת המוצא היא כי היורשים יורשים את נכסי העזבון ולא את חובות העיזבון, אך בכדי להנות מנכסי העיזבון על היורשים לפעול קודם לכן לסילוק החובות של העיזבון וליתר דיוק לסלק את על חובותיו של הנפטר ערב פטירתו.

לשם כך, על היורשים להזמין את נושי המוריש להודיע להם בכתב על תביעותיהם, ההזמנה תפורסם ברבים והיא תהיה בתוקף של שלושה חודשים לפחות. חשוב לדעת כי זימון הנושים אינו פוטר את היורשים לסלק את חובות העיזבון שידועים להם.

חובות של נפטר
חובות של נפטר- זימון כל נושי העזבון

במידה והיורש/ים יפעלו לסילוק החובות בהתאם לאמור לעיל, לא יהיו הם אחראים לחובות שלא סולקו אלא אם יוכח שידעו עליהם בזמן החלוקה של העזבון. משמעות הדבר היא כי על היורשים לוודא היטב מיהם נושי העזבון ולפעול בתום לב לסילוק כל החובות, בדיקת תיקי ההוצאה לפועל של הנפטר היא אחת מהפעולות שעל היורשים לבצע. במקרה זה היורש יישא  באחראיות החוב עד כדי שוויו של מה שקיבל מהעזבון.

לדוגמא: שוויו של עזבון פלוני היה בסך של 100,000 ש"ח, לפלוני שני יורשים בחלקים שווים, סך ירושתו של כל יורש הוא 50,000 ש"ח. במידה ולא פעלו היורשים לסילוק חובות העיזבון, יישאו הם בעצמם בחובות העזבון, אך כל אחד יישא בתשלום מקסימלי לנושים בסך של 50,000 ש"ח גם במקרה שחובות העיזבון גבוהים יותר.

במקרה בו חולק העזבון של הנפטר ליורשים מבלי שהוזמנו הנושים ובלי שסולקו החובות שהיו ידועים בזמן החלוקה, אחראי כל יורש לחובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העזבון בזמן החלוקה. ניתן לומר שהמחוקק "מעניש" יורש שלא זימן את נושי העזבון ולא סילק את חובות העזבון שידע עליהם, כך שנושה יוכל להשית את האחראיות לחוב על היורש בגובה כל שווי נכסי העזבון ולא רק החלק של אותו היורש. נחזור לדוגמא המוזכרת מעלה- הנושה יוכל לפנות לאחד מהיורשים ולדרוש 100,000 ש"ח שזה שווי המלא של העזבון וזאת על אף שאותו יורש ירש רק סכום של 50,000 ש"ח. רק במקרה בו יצליח יורש להוכיח כי לא ידע על חוב של פלוני בזמן החלוקה, יהיה הוא אחראי רק עד גובה שוויו של מה שקיבל מהעזבון, נטל ההוכחה מונח על כתפי היורש.

נכס מקרקעין של נפטר עם חובות- מה גורלו?

נכס מקרקעין על כל סוגיו שבעליו נפטר, בין אם הוא הבעלים היחיד ובין אם במשותף עם אדם נוסף, שייך גם הוא לעזבון המנוח, על פי חלקו של המנוח במקרקעין. משמעות הדבר כי נושיו של החייב יוכלו להיפרע באמצעות מימוש חלקו של הנפטר בנכס וזאת במרבית המקרים על ידי מינוי כונס נכסים ומכירת חלקו של הנפטר בנכס בהתאם להוראות החוק.

בכדי להימנע ממינוי כונס נכסים על דירה, יורשים רבים נמנעים מהגשת בקשה למתן צו ירושה ומותירים את הנכס רשום על שם המנוח, במידה והנושה אינו מודע לעובדה כי למנוח נכס מקרקעין, יצליחו יורשי המנוח לחמוק מתשלום החוב באמצעות מכירת הדירה.

חובות של נפטר
חובות של נפטר- מכירת נכס מקרקעין

הסדרי חוב לחובות של נפטר

תיק הוצאה לפועל של אדם שנפטר אינו נסגר עם לכתו, התיק נשאר פתוח, הנושה יכול לנקוט בהליכים נגד עזבון המנוח, ובמקרים בהם ניתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה ניתן לפנות ישירות ליורשים ולערוך בירור לגבי נכסי העזבון, האם חולקו לנושים, ובמקרים מסוימים אף להוסיף את היורשים כחייבים בתיק. בכדי להימנע ממצבים אלו, ניתן להגיע להסדרי חוב עם נושי החייב ומומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין הוצאה לפועל מקצועי שיחסוך לכם זמן וכסף רב.

לאחרונה פנתה למשרדנו אלמנתו של חייב שנפטר לפני כ-10 שנים, הותיר אחריו חובות בהוצאה לפועל, בעיקר לתאגידים בנקאיים, במשך כל השנים דירת המגורים המשותפת שלה ושל בעלה המנוח נותרה בבעלות שניהם על אף שהתאלמנה לפני עשור, והכל במטרה לחמוק ממכירת הנכס ולהותירה ללא קורת גג, במקרה זה משרדנו פעל להגיע להסדרי חוב עם נושי המנוח תוך מחיקת מרבית החוב, העיקולים על נכס המקרקעין הוסרו ובימים אלו היא מגישה בקשה למתן צו ירושה ובקרוב תירשם דירת המגורים על שמה בלבד ללא חשש.

 

 

 

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?