עורך דין כונס נכסים

עורך דין כונס נכסים עוסק לרוב בתפיסת נכסים ומימושם, כדי לפרוע חוב כספי מסוים. הדבר מתבצע בדרך כלל מטעמו של נושה שזכאי למימוש של נכס ששועבד לו כבטוחה מצדו של חייב, כאשר לשני הצדדים שמורות אפשרויות פעולה בכפוף לסוג ההליך המתנהל. במאמר זה נסביר על הסמכות והליכי כינוס הנכסים הקיימים.

עורך דין כונס נכסים בהליכי הוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל היא הזרוע המבצעת של רשות האכיפה והגבייה, שתכליתה לסייע לזוכים ולנושים לממש את זכויותיהם הכלכליות מול חייבים שלא שילמו את חובם, או מילאו את הוראות בית המשפט כפי שהתקבלו בהחלטה או פסק דין מסוים. הנושים רשאים לפנות להוצאה לפועל כדי לאכוף את ההחלטה או את ההסכם שנוצרו מול החייב ובמטרה שאלו ינהלו מאמצי גבייה מרתיעים בהתאם לסמכותם לכך, עד אשר ישולם החוב במלואו.

ישנם שני סוגי מצבים בהם עורך דין מתמנה להיות כונס נכסים בתיק הוצאה לפועל:

  1. בתיקי שטרות, תביעה על סכום קצוב, ביצוע פסק דין וכד'- במקרים בהם נתפס נכס הניתן למימוש במסגרת העיקולים שהטיל הנושה על החייב- על פי סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל , רשם הוצאה לפועל מוסמך למנות כונס נכסים לאותו הנכס, כדי לממש את פסק הדין. כונס הנכסים רשאי להעביר אליו את ניהול הנכס ולמכור אותו כדי לפרוע את החוב הקיים ועליו לעשות זאת במסגרת של דיווח ורישום מסודרים לרשם ההוצאה לפועל.
  2. תיקי מימוש משכון- תיקים נפתחים מלכתחילה למכירת הנכס, מדובר בנושים שמחזיקים במשכון רשום על נכס החייב, לדוגמא: חברה למימון רכב שנתנה הלוואה לחייב לרכישת רכב ותמורה לכך הרכב שועבד לה. תיק מסוג מימוש משכון ייפתח ברוב המקרים ע"י כונס הנכסים אשר יבקש למנותו ככונס על הנכס לשם מכירתו.
  3. תיקי פירוק שיתוף- פירוק שיתוף הוא מקרה בו ישנם מספר שותפים (2 ומעלה) המזיקים בבעלות משותפת בנכס מסוים ומעוניינים להביא לפירוק השותפות באמצעות מכירת הנכס ע"י כונס נכסים. במרבית המקרים בתי המשפט לענייני משפחה ידונו בתיקי פירוק שיתוף במסגרת הליכי גירושין וירושות. לאחר שיינתן פסק הדין, רשאי בית המשפט להפנות את הצדדים להוצאה לפועל למימוש פסק הדין ומכירת הנכס בהליך כינוס נכסים.

סמכויותיו וחובותיו של כונס הנכסים

סעיף 54 בחוק ההוצאה לפועל מגדיר את סמכויותיו וחובותיו של כונס הנכסים בתיק הוצאה לפועל:

א. כונס הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרנו, יממשו ויעשה בו כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל; וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב – החוק מקנה לכונס הכנסים סמכות רחבה לנהוג בנכס כאילו היה הבעלים של הנכס (החייב), לנהל מו"מ בשמו ולעשות כל הנדרש בכדי למכרו, גם במקרים בהם יידרש הכונס לעשות פעולות משפטיות מורכבות בכדי להביא למכירת הנכס.

ביהמ"ש העליון התייחס לסמכות המוקנית לכונס נכסים בפסק דינו בתיק רע"א 8233-08 מרגלית כובשי נ' עו"ד איל שוורץ :

"ידו של כונס הנכסים כיד החייב, הוא נכנס בנעליו ורשאי לבצע כל פעולה במקומו בלא להזדקק לייפוי כוח. כונס נכסים מוסמך לעשות את כל הדרוש לשם גביית חובו של הנושה באמצעות הנכס בדרך אפקטיבית. כשהנכס שאינו ניתן לחלוקה בעין מצוי בבעלות משותפת של החייב ושותף או שותפים נוספים, לא ניתן לממש את הנכס מבלי להביא לסיומה את הבעלות המשותפת בו. בסמכות לתבוע פירוק שיתוף יש לראות סמכות טבועה ואינהרנטית לסמכות לממש את הנכס, הנכללת בגדר סמכותו הכללית של כונס הנכסים לעשות בנכס "כפי שיורה ראש ההוצאה לפועל", ומשמשת כלי עזר מקדים אך הכרחי לביצוע הסמכות העיקרית."

ב. כונס הנכסים ינהל פנקסים וימסור דינים וחשבונות לרשם ההוצאה לפועל או למי שיורה עליו רשם ההוצאה לפועל-  כונס הנכסים מחוייב להעביר דיווח מפורט על ההתקדמות בהליך ולא יהיה חשוף לתשלום פיצויים.

עורך דין כונס נכסים
עורך דין כונס נכסים- יערוך דוח מפורט לרשם ההוצאה לפועל
בית המשפט המחוזי ת"א (נצרת) 18020-01-09 אבי נימצוביץ נ' החברה הכלכלית קרית שמונה בע"מ קבע בנושא:

"במסגרת חובותיו ככונס נכסים, חייב כונס נכסים לערוך בירור מפורט ומדויק של החשבונות הכספיים הכרוכים בהליך הכינוס, ולמסור לראש ההוצל"פ או לבית המשפט שמינוהו, דו"ח, ערוך ומפורט כראוי, של הוצאות והכנסות הליך הכינוס, כולל תשלומים שהיה עליו לשלמם כהוצאות הכינוס."

ג. כונס הנכסים ימסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל כל הכנסה שהגיעה לידו מניהול הנכס, ממכירתו או ממימושו, במועד ובצורה שנדרש למסרה בכתב המינוי או בהוראה מיוחדת.

כונס הנכסים אמון גם על שמירתו של הנכס במהלך פעילותו ולכן ככל שייגרם לו נזק בלתי סביר, ייתכן שתחול עליו חובת הפיצוי ובמקרים מסוימים גם ייאלץ לסיים את תפקידו, אם כשל מלמלא אותו כראוי.

עורך דין כונס נכסים בהליכים אזרחיים

תקנות סדר הדין האזרחי חולשות על מגוון הליכים משפטיים, גם בהם מתקיימים הליכי כינוס נכסים שונים. סעיף 387 המצוי בתקנות אלה מתיר לבית המשפט את הסמכות למנות "תופס נכסים", שידאג לתפוס נכס של אדם שקיים חשש שעשוי להבריח, להעלים או להשמיד אותו במטרה להתחמק ממחויבותו או לסכל את קיומו של הליך משפטי מסוים.

סמכות זו מתירה לאותו תופס נכסים לתפוס נכסים פיזיים, גם בכפוף לכניסה לחצרו של האדם לביצוע הפעולה. בית המשפט יכול להתיר גם את תפיסתם הזמנית של נכסים מסוימים.

לעניין זה חשוב להבהיר שכונס הנכסים המתמנה מטעמו של בית המשפט יהיה גורם שאיננו קשור בשום דרך לבעלי הדין המעורבים, למעט במקרים מיוחדים שבהם התרחשה לכך הסכמה או אם בית המשפט סבור שהדבר יניב יעילות מתאימה. משנתפס הנכס, בית המשפט יורה כיצד לנהוג בו והוא זה שיחליט האם להשיבו לבעליו, להשמידו, להעביר אותו לגורם נוסף או למכור אותו.

תשלום פיצויים על ידי כונס נכסים

הסמכות של כונס הנכסים להיכנס בנעלי החייב היא גם אחת מהחובות המשמעותיות שלו שכן מצופה מכונס הנכסים לשמור על הנכס בתקופה בה הוא ממלא את תפקידו כפי שהיה נוהג בעל הנכס המקורי- קרי החייב, אם לא יפעל לכך הכונס הוא צפוי לתשלום פיצויים לחייב בגין הנזקים שיגרמו לנזק.

כך, בתיק ת"א (תל אביב-יפו) 13949-02-10 פלומורן – בניה והשקעות בע"מ נ' ארז אהרוני שהתנהל בביהמ"ש המחוזי, הנתבע מונה ככונס נכסים על מבנה של התובעת, למימוש שעבוד לטובת הבנק. לבסוף, לאחר 7 שנים, נמכר המבנה ע"י התובעת במסגרת הסדר פשרה עם הבנק. התובעת עתרה לחיוב הנתבע בנזקים שנגרמו למבנה, מחמת רשלנות בתפקידו ככונס נכסים על המבנה, שנפרץ ונבזז במהלך התקופה. הנתבע שלח הודעת צד ג' לבנק, בטענה כי הבנק שולחו ועליו לשאת בתוצאות, וכי הבנק התרשל כלפיו משלא כלל בהסדר הפשרה סעיף המפטיר אותו מאחריות לפעולותיו ככונס והחוסם הגשת תביעה נגדו.

בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה ופסק:

מרגע מינויו, כונס הנכסים אינו משמש עוד כשלוחו של הנושה לגבי הנכס המסוים, אלא פקיד בימ"ש ועושה דברו הנכנס לנעלי החייב, ומתפקידו לדאוג לנכס שתחת חסותו, לשמור עליו, לנהל אותו, לממשו בתשואה המקסימאלית ולסלק את החוב אשר להבטחתו שועבד. על הכונס למלא את תפקידו בהגינות ובמקצועיות הנדרשת, ואם יתרשל בתפקידו – יחוב בנזיקין. משהחזקה בנכס מקרקעין מופקעת מידי בעליו החוקיים ועוברת לחזקת כנוס הנכסים, חייב הכונס לשמור על הנכס ולהגן עליו מפני נזקי טבע או מפני מסיגי גבול וגנבים למיניהם.

בענייננו הכונס קיבל לידיו נכס חדש, מלוכלך ככל הנראה, אך סגור ומסוגר. הכונס תפס חזקה בנכס, פרץ את הדלתות והחליף מנעולים. במקום לנקות את המבנה, לתקן את הפתח בגג, להקפיד על נעילה הרמטית של המבנה ולמכור אותו למרבה במחיר במהירות האפשרית – הוחזק המבנה על ידו במשך 7 שנים שבסופן נמכר ע"י התובעת עצמה. משכך חויב הנתבע בפיצוי בגין הנזקים שנגרמו למבנה. הודעת צד ג' נגד הבנק נדחתה, שכן משמונה הנתבע ככונס נפסקו יחסי השליחות בינו לבין הבנק ולאחר שבע שנות המתנה לסילוק חוב התובעת ולמימוש השעבוד, רשאי היה הבנק להגיע להסדר במישרין עם התובעת, מבלי להעדיף את אינטרס הנתבע.

לסיכום

כפי שקראתם, עורך דין כונס נכסים מתמנה מכוחה של סמכות חוקית רחבה, החולשת על כמה וכמה הליכים משפטיים שונים. מדובר בסמכות משמעותית המעניקה לנושים יכולת חוקית לתפוס ולממש נכסים של גורם חייב. מכיוון שהדבר כרוך בכל זאת בשמירה על זכויות בסיסיות ובבקיאות בלתי מתפשרת ברזי החוק והאפשרויות הקיימות בנושא, מומלץ להתייעץ על כך עם עורך דין הוצאה לפועל  המשמש ככונס כלפי חייבים בהליכים השונים שיוכל לעזור לכם גם כנושים וגם לייצג חייבים שננקטו נגדם הליכי כינוס וזקוקים לייעוץ משפטי.

משרד עורכי הדין קארין ישראל מתמחה בנושא מזה שנים רבות ויוכל לסייע גם לכם בנושא. לתיאום פגישת התייעצות צרו עמנו קשר כבר עכשיו.

שתפו בקליק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?